fbpx

Consteel diplomapályázat 2020-2021 szabályzat

A ConSteel Solutions Kft. meghirdeti a Consteel diplomapályázat 2020-2021-et.

A pályázaton való részvétel feltételei:

1.         A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar vagy nemzetközi felsőoktatási intézményben:

 • alapképzés (BSc),
 • mesterképzés (MSc),
 • osztatlan 5 éves képzés.

keretében magyar vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

2.         A pályázatra a 2020. január 1-jétől 2021. október 20-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

A jelentkezés határideje: 2021. október 20., 24:00

3.         A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát. A diplomamunkát más pályázatra is be lehet adni.

4.         A jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet a pályázó. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan a ConSteel Solutions Kft.-hez kell benyújtani a fenti hivatkozási linken. A dokumentációt ott, linkként megadva vagy az info@consteel.hu e-mail címre, „Diplomapályázat” tárgy megjelölésével küldheti el a pályázó. A pályázat befogadásáról e-mail visszaigazolást küldünk. A következő dokumentációkat várjuk leadni:

 • Consteel-lel készült szakdolgozatot vagy diplomamunkát,
 • Consteel modell fájlt (*.csm),
 • diplomavédés során bemutatott prezentációt,
 • sikeres diplomavédésről és eredményéről egy hivatalos irat másolatát,
 • diplomamunka egyoldalas tartalmi kivonatát, melynek alkalmasnak kell lennie a Consteel hírlevelében, weboldalán vagy más lehetséges szakmai platformon való megjelenésre.

5.         A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Consteel diplomapályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők. A ConSteel Solutions Kft. mérnökei közül minimum 2 fős bíráló bizottságot jelöl ki a diplomamunkák elbírálására. Nem megfelelő színvonalú diplomamunkák esetén nem kötelező valamennyi díj kiadása. A bíráló bizottság a pályázatok számának és minőségének függvényében dönthet, melyről a pályázó elektronikus úton kap értesítést.

Értékelés szempontjai:

 • a téma, tervezési probléma nehézségi foka,
 • a műszaki megoldások színvonala, újszerűsége, kreativitása,
 • a Consteel modellezési, számítási és BIM eszköztára használatának színvonala,
 • a diplomamunkára kapott egyetemi értékelés.

6.         A pályázat eredményének kihirdetése várhatóan 2021. november 3-án történik meg, várhatóan a nyertes pályázó diplomaátadóján.

Nyeremények:

 • Első helyezett: 100.000 Ft + 1 évig érvényes Consteel 15 (és Consteel Joint) statikai szoftver előfizetés*
 • Második helyezett: 50.000 Ft + 1 évig érvényes Consteel Joint 15 szoftver előfizetés*
 • Valamint a jelentkezők között kisorsolásra kerül 3 db Xiaomi okosóra

*A szoftver licensz érvényességi ideje a díj elnyeréstől számított 1 éven belül, egyeztetés szerinti időpontban kezdhető.

Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a nevezési űrlap kitöltése és beküldésével részt veszek a pályázaton. A nevezési feltételeket elfogadom, és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott diplomamunka más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a diplomamunka elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott diplomamunka harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a diplomamunka benyújtását, közzétételét korlátozná vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a diplomamunka nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott diplomapályázatot a ConSteel Solutions Kft. kapcsolódó rendezvényeken bemutathassa.

Hozzájárulok, hogy a ConSteel Solutions Kft. a diplomamunkáról készült dokumentációt, leírást, illetőleg – ahol ez indokolt – magát a diplomamunkát elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye különböző felületein (weboldal, social media felületek). A díjazott(ak) és dicséretben részesített diplomamunkák összefoglalója vagy akár egy része is megjelenhet a www.consteelsoftware.com honlap e célra létrehozott rovatában. A kiírók a diplomamunka eredményét (szerző, cím, konzulensek, díj) a honlapjaikon közzé tehetik.

Elfogadom, hogy az általam beadott diplomamunka a pályázat után a ConSteel Solutions Kft. archívumában marad.

A beadott pályaműre minden további jogot, mint szerző fenntartok.

A jelentkezéssel hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a teljesítés és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárulok továbbá, hogy számomra a Consteel Solutions Kft. hírleveleket küldjön.

Kijelentem, hogy a ConSteel Solutions Kft. adatkezelési tájékoztatóját megismertem és kifejezetten elfogadom.