fbpx

The latest version, Consteel 17 is officially out! In 2023, our main focus for Consteel development is improving usability. New features prioritize efficient model manipulation, easy modification, and clear information presentation across Consteel, Descript, and our cloud-based platform, Steelspace. In this comprehensive video, we walk you through a step-by-step workflow guide, demonstrating how to leverage Consteel 17 to its full potential.

If you would like to delve deeper into the new features, check out our detailed blog post for an in-depth exploration of Consteel 17’s capabilities.

Bevezetés

A vasbeton oszlopok az építőipar alapvető szerkezeti elemei. Előfordulnak például keretvázas épületekben, csarnokokban, családi házakban, de hidaknál is. Alkalmazzák mind monolit, mind előregyártott változatban is.

A tervező célja biztonságos és gazdaságos szerkezetek tervezése. A technológia fejlődésével építőanyagaink is változnak, egyre jobb minőségű betonokat lehet előállítani kedvező költségek mellett. Ennek következtében előnyössé válhat kisebb keresztmetszetű oszlopok alkalmazása.

Ahogy az oszlopok karcsúbbak lesznek, előtérbe kerülnek a stabilitási kérdések és a másodrendű igénybevételek számítása. A ConSteel végeselemes program acélszerkezetekre van specializálódva, ebből kifolyólag pedig gyors és jól automatizált megoldásai vannak stabilitási problémákra.

Kihasználva a szoftverben meglévő lehetőségeket, a ConSteel szoftver 16-os verziójában elérhetővé vált a vasbeton oszlopok tervezésére egy újfajta, ConSteel által továbbfejlesztett módszer alkalmazása. Ez az Eurocode 5.8.8 [1] -ben leírt Névleges görbület módszeren alapszik.

A Névleges görbület módszere alkalmazásához sok információt kell megadni, különféle anyagi-és geometriai paramétereket. A dokumentum célja bemutatni, hogy a ConSteel 16-ban kiterjesztett Névleges görbület módszer választ ad az összes tervezés közben felmerülő kérdésre, és mentes az eredeti módszer több hiányosságától is.

Az Eurocode 2 áttekintése – vasbeton oszlopok tervezése

Ebben a fejezetben az Eurocode 2, Névleges görbület módszerén alapuló vasbeton oszlopok tervezését mutatjuk be nagyvonalakban, összpontosítva a hangsúlyosabb részekre.

Anyagi paraméterek

Parciális biztonsági tényezők:

A beton anyagi tulajdonságaival az Eurocode 1992-1-1 3.1. fejezete foglalkozik.

Rugalmassági modulus:

Kúszás

A kúszási tényező számításáról az EN 1992-1-1 3.1.4 fejezet beszél. Itt különböző tényezők segítségével meg lehet határozni a kúszási tényező végértékét, betonszilárdság függvényében, diagramok segítségével. Az értékek meghatározhatóak az EN 1992-1-1 B Melléklete szerint is. A két számítás közel azonos eredményhez vezet.

Imperfekciók

Az imperfekciók figyelembevételét az Eurocode 1992-1-1 5.2-es fejezete taglalja. Az imperfekciók figyelembevételét alapvetően két részre bontja. Az egyik a globális ferdeség, ez látható a 1. ábra b) részén. A másik rész amikor a hálózati pontok nem mozdulnak el, de közte az elemek görbültek. Ez a kezdeti görbület (vagy más néven alakhiba), a 1. ábra c) része szemlélteti.

calculation of an imperfect structure according to Eurocode
1. ábra: Imperfekt szerkezet számítása Eurocode szerint: a) imperfekt keret, b) globális ferdeség helyettesítő vízszintes terhekkel, c) eredeti hálózati pontjukban görbült elemek [5]

Ferdeség

A ferdeségből származó imperfekció hatását figyelembe lehet venni fiktív keresztirányú erők számításával. Ehhez az alkalmazott ferdeség értékét a következőképpen kell számolni:

Ezek után az 2. ábrán látható módon az  normálerőkből merevítetlen estben a fiktív keresztirányú erők számolhatóak: 𝐻i = θi𝑁 módon..

Merevített esetben, például egy csuklós-csuklós oszlopnál a 𝐻i  erőt nem a rúd tetőpontjába, hanem a rúd középpontjába kell definiálni, és nagysága: 𝐻i = 2θi𝑁.

Isolated member with eccentric axial force or lateral force. Unbraced (left) and braced (right) - EN 1992-1-1 Figure 5.1(a) [1]
2. ábra: Külpontos normálerővel vagy keresztirányú erővel terhelt elkülönített elemek. Merevített eset (balra) és merevítetlen eset (jobbra) – EN 1992-1-1 5.1. ábra a) [1].

Másodrendű hatások

Az EN 1992-1-1 szabvány 5.8.8 fejezetében bemutatott módszer alapértelmezés szerint elkülönített, állandó keresztmetszetű és konstans normálerővel terhelt oszlopokra alkalmazható.

A méretezési módszer az oszlop másodrendű hatások következtében legnagyobb görbületet szenvedő pontjában egy maximálisan elképzelhető határgörbület segítségével meghatározott maximális másodrendű nyomatékot (𝑀2) eredményez, aminek a hossz menti lefutását közvetlenül nem határozza meg. A biztonság és egyszerűség szempontjából szokás ezt a nyomatékot egyenletesen feltételezni a hossz mentén, de a szabvány megengedi a szinuszos vagy a parabola-szerű lefutást is.

Görbületeloszlásra vonatkozó reális feltételezések esetén az Eurocode megengedi a módszer használatát teljes szerkezetek esetén is (EN 1992-1-1 5.8.5 (3)), azonban ez kézi módszerek esetén általában nem lehetséges, az egyes elemek közötti interakciók miatt.

A módszer használatához elengedhetetlen a kihajlási hossz megadása, a másodrendű nyomaték nagysága függ tőle. Ehhez a szabvány megengedi a rugalmas elmélet során alkalmazott tényezők használatát (konzol esetén 𝑙0 = 2𝐻, alul befogott – felül megtámasztott esetben 𝑙0 = 0.7𝐻, stb.).

A hajlítónyomaték számítása:

𝑀Ed = 𝑀0Ed + 𝑀2

ahol

𝑀0Ed elsőrendű nyomaték, amely tartalmazza a méreteltérések (imperfekciók) hatását

𝑀2 névleges másodrendű nyomaték (tartalmazza mindennemű görbület hatását).

Görbületből származó másodrendű nyomaték számítása

A másodrendű nyomaték számításához először a névleges görbületet kell meghatározni:

1/𝑟 = 𝐾r𝐾φ1/𝑟0

ahol

1/𝑟0 = ε𝑦𝑑/0,45𝑑

A görbület ahhoz a ponthoz tartozik, amikor a beton eléri a határösszenyomódását ( ε𝑦𝑑 ) és a húzott betonacél éppen megfolyik, vagyis az úgynevezett „kiegyensúlyozott” eset.

Azt, hogy a teherbírási vonal melyik részén vagyunk a normálerőtől függő csökkentő tényező veszi figyelembe:

𝐾r = (𝑛u − 𝑛)/(𝑛u − 𝑛bal)

ahol

A kúszást figyelembe vevő csökkentő tényező:

𝐾φ = 1 + βφef ≥ 1

ahol

A másodrendű nyomaték

𝑀2=𝑁Ed𝑒2

ahol

másodrendű külpontosság, ahol c a görbületeloszlástól függő tényező. Állandó keresztmetszet esetén 𝑐=𝜋2 használható. Ez szinusz alakú görbületeloszlásnak felel meg. Állandó görbület esetén 𝑐=8 használható.

Méretezés

Teherbírási vonal

A teherbírási vonal értelmében a vasbeton oszlop nyomás-hajlítás interakciója során a tönkremenetel mindig akkor következik be, amikor a beton eléri az alakváltozási kapacitását (általában 𝜀cd = 0,35%).

Ebben a pillanatban attól függően hol vagyunk a teherbírási görbén, a másik oldali acélbetét:

teherbirasi_vonal_bemutatasa_kep_ACI_szabvanybol
3. ábra: Teherbírási vonal bemutatása (kép az ACI amerikai szabványból [4])

A továbbfejlesztés elméleti háttere

A méretezési eljárás a 2. fejezetben ismertetett szabványos eljárás kiterjesztése. A kihajlási hosszok kézi megadását automatizálja, illetve megadja a másodrendű igénybevételek lefutását.

A számítás alapját szolgáló görbületeloszlás kiinduló értékét a globális szerkezeten végzi és nem egy elkülönített oszlopon. A görbületeloszlást a teljes szerkezeten számolt rugalmas kihajlási alakokból kiindulva határozza meg (Lineáris kihajlásvizsgálat – LBA).

Ez egy reális görbület eloszlásnak tekinthető a szerkezetre nézve, mert a teljes szerkezetre számolunk kihajlási alakokat, így figyelembe vesszük a szerkezetei elemek kölcsönhatását is. Ezzel a módszer kiterjeszthető, az oszlop már nemcsak elkülönített elemként, hanem a teljes szerkezet egy részeként lesz vizsgálható az Eurocode értelmében (EN 1992-1-1 5.8.5 (3)).

A végső lépést, a másodrendű nyomatékok (𝑀2), meghatározását már elkülönített modellen végzi a szabvány szellemében, de ehhez a görbületi alaknak felhasználja a teljes modellen számított megfelelő kihajlási alaknak az adott oszlop mentén kapott értékeit.

A kihajlási alak maximum értékét a szabvány által előírt görbületre (1/𝑟) nagyítja, a többi értéket pedig ezzel arányosan változtatja.

A megfelelő sajátalak hozzárendelést egy Kihajlás-érzékenység vizsgálat nevű eljárás végzi. A nagyítást a sajátalak oszlop hossza mentén talált legnagyobb görbületi pontjában végzi el.

Ezzel a módszerrel elméletileg bármilyen szerkezeti elemre és a teljes szerkezetre képesek lennénk másodrendű nyomatékok számítására. Jelen fejlesztési fázisban azonban még csak vasbeton oszlopként definiált, egyenes tengelyű rúdelemeknél vesszük figyelembe.

Később, amennyiben igény mutatkozik rá, megfelelő tesztelés és verifikálás után, általános érvényűvé fejleszthető az eljárás. Ez igen hasznos funkció lehetne például vasbeton ívek, vagy nyomatékbíróan vasalt vasbeton keretállások esetén.

Kihajlás-érzékenység vizsgálat

A módszernél a legnagyobb nehézség, hogy egyes rúdelemeknek legyen mértékadó kihajlási alakja mindkét irányban (ha z a függőleges, akkor x és y irányban). A szerkezetnek a felhasználó által meghatározott számú sajátalakja kerül meghatározásra.

Minden egyes alakot, mint elmozdult alakot feltételezvén a szerkezet minden rúdeleme mentén kiszámoljuk rúdelemenként az összegzett deformációs energiát.

Az éppen vizsgált kihajlási hossz alapján számított legnagyobb deformációs energia értéket mutató elemhez 100% értéket rendelünk, a többi elemhez arányosított értéket. Az éppen vizsgált kihajlási alakot az annak megfelelő rúdelemhez rendelünk.

Mivel egy oszlop általánosságban a két merőleges irányban is kihajolhat, a vizsgálatot mindkét lokális irányban elvégezzük és egyetlen oszlophoz 2 sajátalakot rendelünk (irányonként 1-1).

Másodrendű nyomaték meghatározása

Az Eurocode szerint:

𝑀2 = 𝑁Ed𝑒2

ahol 𝑐 = π2

A ConSteel hasonlóképpen számol. A vasbeton oszlop minden végeseleméhez számolunk másodrendű nyomatékot. Ehhez három értéket használunk fel. Az első a végeselem pontban a normáligénybevétel (𝑁Ed). A második az Eurocode szerint meghatározott másodrendű külpontosság (𝑒2).

Ezek után a harmadik érték az adott végeselem pontban a kihajlási alak ordinátája, úgy, hogy a kihajlási alak maximumát egységnyire normáltuk. Ezzel a harmadik értékkel felszorozva az első kettőt kapjuk meg a vasbeton oszlop adott végeselem pontjában a másodrendű nyomatékot. Ez egy pontosított nyomatéki eloszlást eredményez.

Különbségek a szabványos eljáráshoz képest

Egyszerűsítés a hatékony kúszás számításánál:

φef = φ(∞,𝑡0)

konzervatív módon a hatékony kúszást egyenlővé tesszük a kúszási tényező végértékével, csökkentés nélkül. Ezzel elkerülve olyan hibákat, mint például, ha kváziállandó teherkombinációban nincs nyomaték, akkor a hatékony kúszási tényező értéke definíció szerint zérus.

Kúszási tényező értéke ConSteelben

A ConSteel-ben szereplő értékek a Vasbeton Szerkezetek Eurocode segédlet [6] 1. Táblázatából származnak.

Ez az EN 1992-1-1 3.1.4 fejezetét veszi alapul. Itt különböző tényezők segítségével meg lehet határozni a kúszási tényező végértékét, betonszilárdság függvényében, diagramok segítségével.

Karcsúság számítása kihajlás-vizsgálat alapján

Euler rúd kritikus ereje. A képletet átrendezve:

ahol

Nincs szükség a kihajlási hossz megadására, a karcsúság számítása automatizált.

Másodrendű nyomaték eloszlása kihajlási alak alapján

A másodrendű nyomaték eloszlása megegyezik a kihajlási alakéval, ezzel figyelembe véve az oszlopok közötti interakció is.

A módszer bemutatása konzolos példán keresztül

A modell létrehozásához szükséges információkat a Vasbeton oszlopok tervezése – Áttekintés című cikkünkben találod.

Vagy töltsd le a modellcsomagot a cikk végén található gombra kattintva és nyisd meg a „separate_circle_column_cantilever.csm” fájlt.

Elsőrendű analízis

first order analysis of a reinforced concrete column in Consteel
Vasbeton oszlop elsőrendű analízise Consteel 16-ban

Elmozdult alak: az értékek reálisnak tűnnek:

Ezután érdemes ellenőrizni az igénybevételeket

internal forces in first order analysis of a reinforced concrete column in Consteel
Vasbeton oszlop igénybevétele elsőrendű analízis esetén Consteel 16-ban – N

N

negatív előjel -> nyomás

Vy+Mz

internal-forces-Vy-in-first-order-analysis-of-a-reinforced-concrete-column-in-Consteel
Vasbeton oszlop igénybevétele elsőrendű analízis esetén Consteel 16-ban – Vy
internal forces - Mz in first order analysis of a reinforced concrete column in Consteel
Vasbeton oszlop igénybevétele elsőrendű analízis esetén Consteel 16-ban – Mz

Vz +My

internal forces - My in first order analysis of a reinforced concrete column in Consteel
Vasbeton oszlop igénybevétele elsőrendű analízis esetén Consteel 16-ban – My
internal forces - Vz in first order analysis of a reinforced concrete column in Consteel
Vasbeton oszlop igénybevétele elsőrendű analízis esetén Consteel 16-ban – Vz

Kihajlás számítás és Kihajlás érzékenység

buckling analysis of a reinforced concrete column in Consteel
Vasbeton oszlop kihajlás számítása Consteel 16-ban – x irányú kihajlási alak

A koordinátákból látható, hogy síkbeli kihajlási esetről van szó.

Egy oszlop esetén viszonylag könnyű ellenőrizni, hogy van-e mindkét irányban mértékadó sajátalak. Itt most csak egy darabot sikerült számolni, úgyhogy biztos nincs.

buckling sensitivity of a reinforced concrete column in Consteel
Vasbeton oszlop kihajlás érzékenység számítása Consteel 16-ban – első kihajlási alak az x irányban

Módosítani kell a kihajlásszámítás paramétereit. Érdemes növelni a releváns kihajlási sajátértékek felső határértékét, illetve a számolt kihajlási alakok számát.

Töltsd le a cikk végén található modellcsomagot és nyisd meg a módosított „separate_circle_column_cantilever_MoreBucklingShape.csm” modellfájlt.

Több kihajlási alakot számítva már van mindkét irányban.

buckling analysis of a reinforced concrete column in Consteel - y direction
Vasbeton oszlop kihajlás számítása Consteel 16-ban – y irányú kihajlási alak
buckling sensitivity of a reinforced concrete column in Consteel - y direction
Vasbeton oszlop kihajlás érzékenység számítása Consteel 16-ban – második kihajlási alaj az y irányban

Teherbírás számítás – EN 1992 szerinti feltétel

Most minden szimmetrikus.

GATE

A Consteel lehetőségek széles skáláját kínálja a teherkombinációk szűréséhez, amely határállapot, tehereset, valamint analízis eredmények és kihasználtságok alapján is történhet. Szűrők különböző kombinációinak alkalmazásával a tervezési folyamat tudatosabbá válhat és csökkenhet a számítási idő.  

Szűrési lehetőségek

A szűrést a Teherkombináció csomag megadása nevű dialóg on lehet elvégezni.

A határállapotok és teheresetek szerinti szűrést az azonos nevű gombok alatt lenyíló jelölőnégyzetekkel lehet végrehajtani.

A jelölőnégyzeteknek három állása van. Nem csak kiválasztásra használhatóak, hanem egyben az adott teherkombináció csomag tartalmát is mutatják. Kézzel csak bepipált vagy üres állapotra kapcsolhatók, a köztes állás akkor jelenik meg, ha egyéb szűrőket alkalmazunk.

A határállapotok és teheresetek szerinti szűrést számítási eredmények nélkül is lehet alkalmazni.

A szabályok szerinti szűrés viszont minden esetben analízis vagy tervezési eredményeken alapszik. A különböző típusú szabályokat egyszerre vagy egymás után is lehet alkalmazni, hogy kiválasszuk a kívánt teherkombinációkat.

Amikor egy szabályt alkalmazunk, a filter megvizsgál minden teherkombinációt, ami ki volt választva a Teherkombináció csomag megadása ablakban -akár kézzel, akár határállapota vagy a benne lévő tehereset alapján-, minden olyan végeselem pontban, amit a szabály megkíván. Azok a teherkombinációk, amik megfelelnek a szabálynak, kiválasztva maradnak, míg azok, amelyek nem, nem lesznek többé kijelölve.

Különböző típusú szűrők kombinálása

A háromféle szűrőt lehetséges és érdemes együtt használni, azonban fontos tudni, hogy a szabályok szerinti szűrést csak azokon a kombinációkból válogat, amik ki vannak választva és van hozzájuk megfelelő számítási eredmény.

Vegyünk egy példát!

Egy egyszerű síkbeli keretmodell, amiben 27 teherkombinációt generáltunk többféle határállapotban. Az analízis és szabványos tervezési eredmények rendelkezésre állnak az összes teherkombinációban.

Alkalmazzunk egy kihasználtsági szabályt, amely kiválasztja azokat a teherkombinációkat, ahol a legnagyobb mértékadó kihasználtság 50% felett van.

Ekkor négy teherkombinációt kapunk:

De ha az 50%-os szabály alkalmazása előtt kikapcsoljuk a rendkívüli teherkombinációkat,

akkor a szabály alkamazása után már csak egy kombinációnk marad.

Több szabály alkalmazása

Több szabály együttes alkalmazása esetén a létrejövő teherkombináció-lista azoknak a listáknak az összege lesz, amik a szabály külön-külön való alkalmazása esetén jöttek volna létre.

gate

Overall Imperfection Method in Consteel

The Overall Imperfection Method is an alternative way to carry out the buckling design for a structural member. With this method the buckling phenomenon is considered on the effect side of the equation, instead of on the resistance side, compared to the general method and the member check method. In the following video we explain the theoretical background for this calculation. After that we present application examples starting with the simplest ones, all the way to the most general case in a real-world building structure, showcasing the several extra capabilities and advantages of the Overall Imperfection Method.

Check out our user guide to learn more!

gate

Smart link feature in Consteel

The smart link is a different version of the already existing link element, that was introduced into Consteel with version 14. In case of the smart link, we developed a different definition method for easier application. The smart link is also capable of updating its geometry based on changes made to other elements that it connects. This way it provides a more versatile modelling tool.

Check out the video for more info and practical examples!

gate

Critical temperature calculation in Consteel

The calculation of the critical temperature is available in Consteel since the release of version 14. As an introduction of this feature, we prepared a video that gives some theoretical background on the topic, and demonstrates its usage in Consteel. It is shown how to prepare the model, how to execute the analysis and design, and how to create documentation about the critical temperature results.

Check out our user guide to learn more!

gate